Home Tech Cấu hình đăng nhập root và dùng SSH Client với VM trên...

Cấu hình đăng nhập root và dùng SSH Client với VM trên Google Cloud

Author

Date

Category

Thông thường, sau khi tạo VM trên Google Cloud bạn chỉ có thể SSH thông qua trình duyệt web hoặc dùng Google Cloud SDK (gcloud).

Mặt dù cách đăng nhập vào VM thông qua Putty và dùng user root không được khuyến khích, nhưng để thuận tiện khi cài đặt bạn vẫn có thể áp dụng qua các bước sau.

Thay đổi mật khẩu root

SSH bằng Web vào VM và chuyển sang root:

sudo su root

Đặt mật khẩu cho root:

passwd root

Thiết lập cho phép đăng nhập bằng Password

Mở tập tin cấu hình sshd dùng nano hoặc vi

nano /etc/ssh/sshd_config

Điều chỉnh # Authentication:

PermitRootLogin yes
PasswordAuthentication yes

Lưu tập tin và khởi động lại sshd:

service sshd restart

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nigel Pham

I've been trying to work on my personal blog as a part of my new living.

Recent posts

Recent comments